Simchat Tora - Radość Tory

Опубликовано в Simchat Tora

Simchat tora

Simchat Tora - (Radość Tory) – to jedno z najbardziej radosnych i jaskrawych świąt w życiu narodu żydowskiego.

Obchody tego święta zostały ustanowione w epoce babilońskich gaonim (twórcy Talmudu Babilońskiego; „gaon”-duma, wspaniałość. przyp. tłumacza) we wczesnym średniowieczu, około 1000 lat temu, kiedy trzyletni cykl czytania Tory został zastąpiony cyklem rocznym.

To święto nie jest wymienione w Biblii, ale nie jest przeciwne Duchowi Biblii, o ile zachowane są obyczaje i zalecenia święta: uroczysty pochód ze zwojami Tory, któremu towarzyszą tańce; czytanie Tory nawet przez chłopców. Radość  i wesele całego narodu Izraela, wyraża miłość do swojego Stwórcy  każdego  Żyda i wiarę w Jego Słowo.

I nie jest to dziwne, ponieważ Bóg powierzył Swoje Słowo Izraelowi „…Jaki więc pożytek być Żydem? …Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże.” Rzm.3:1-2

Król Dawid mówił: „Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego,… Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu I wysławiam imię twoje za łaskę i za wierność twoją, Bo nad wszystko wywyższyłeś Imię i Słowo Swoje.”  Ps.138:1-2

„Panie, słowo Twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.” Ps.119:89

„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.” Ps.119:105

„Weselę się z obietnicy Twojej jak ten, który zdobył wielki łup.” Ps.119:162

W Księdze Nehemiasza jest napisane:  „…radość z Pana jest waszą ostoją.” Neh.8:10

Rabin Josif Izhak mówił : „Radosnymi tańcami  i podartymi  podeszwami w Simchat Tora,  można osiągnąć więcej niż modlitwą w Jom Kippur. Jedna z modlitw, którą odmawia się  w ten dzień brzmi: „Radujcie się i weselcie w Simchat Tora, i otoczcie czcią Torę,  bo największym zyskiem człowieka – jest mądrość uzyskana poprzez jej studiowanie. Jest cenniejsza niż złoto i perły… Jest naszym życiem, umacnia nas i oświeca nam drogę. Uwielbię mojego Boga, będę się radować, kiedy On mi się objawi. Wszystkie moje nadzieje będą z Nim związane.”

Jedno z imion Jeszua – Słowo Boże. „I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.” Ap.19:11-13

To jest żywe święto dla każdego Bożego syna i Bożej córki. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.” J.1:1-4

I posłał Go na ziemię do każdego człowieka, najpierw do Żyda, a potem do Greka, aby każdy „wierzący w Niego, nie zginął , ale miał życie wieczne” J.3:16

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.