NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

Опубликовано в Sviatky

purim 1

ODKAZ SVIATKU PURIM

Udalosti opísané v Knihe Ester sa stali počas histórie Izraela, o ktorej mudrci hovoria: "Čas, keď Hospodin skryl tvár od Svojho ľudu.“ "A ja istotne skryjem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným bohom." 5. Mojž. 31:18

Keď sa Hebreji ocitli v Babylonskom zajatí za trest pre veľký počet prehrešení, väčšina z nich sa nepoučila z toho, čo sa stalo. Mnohí z nich sa otvorene usilovali o asimiláciu medzi národy, pričom za cieľ svojej existencie si stanovili i politickú stabilitu a materiálny blahobyt. Preto, keď sa babylonské zajatie skončilo, mnohí z nich sa nechceli vrátiť do Erec Izrael.

Udalosti opísané v knihe Ester dopustil Hospodin preto, aby pripomenul svojmu ľudu zmluvy uzatvorené s ich otcami, a mesiášske predurčenie Izraela: 

„Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu, Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme.“ 5. Mojž. 7:6 

„A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom.“ 2. Mojž.19:6a

„keďže Abrahám istotne bude veľkým národom a mocným, a budú v ňom požehnané všetky národy zeme! “ 1. Mojž. 18:18

„A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov...“ Izaiáš 11:1

Po obrátení Hebrejov k Pánovi, v modlitbe a pôste, Boh akoby neviditeľnou rukou ich zachraňuje pred ďalším "faraónom" a tým demonštruje svetu ochranu nad Izraelom a varuje jeho nepriateľov. To znamená, že Pán zjavuje Svoju vernosť zmluvám a potvrdzuje platnosť zasľúbení Izraelovi.

NOVOZÁKONNÝ VÝZNAM SVIATKU PURIM

„Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.“ Ján 10:10 

purim 2„A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, Otcova, aby som nestratil ničoho z toho, čo mi dal.“ Ján 6:39a

„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 3:16 

Udalosti opísané v knihe Ester sú pre všetkých veriacich predobrazom 

nadprirodzenej záchrany a darovania večného života, ktorý sme získali vďaka obetovaniu sa Ješuu. Tak ako sa Hebrejskému ľudu zjavila milosť ožia, tak aj svetu, odsúdenému na zahynutie za svoje hriechy. Milosťou sme spasení a Satan, ktorého prototypom je Haman, a ktorý plánoval pre nás smrť a peklo, je sám odsúdený k večnému zatrateniu.

„Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach spolu nás oživil s Kristom -milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ Efež. 2:4-9

Byť radostným počas osláv sviatku Purim nie je pre mesiánskych Hebrejov kopirovaním náboženskej tradície. Veriaci v Ješuu Mesiáša sa napĺňa skutočnými pocitmi z Ducha Božieho. O sviatkoch, ktoré k nám prišli zo Starého Zákona je napísané: „ to všetko je tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo.“ Kol. 2:17

V JEŠUOVI JE NAŠA RADOSŤ, ON JE PRE NÁS PURIMOM KAŽDÝ DEŇ NÁŠHO ŽIVOTA.

Príkladom, verným obrazom ozajstného veriaceho, je pre nás Mordechaj. On zostal veriacim Jehudim, (uctievačom) Jediného Boha a to nielen v domácnosti, alebo v synagóge (obci, cirkvi), ale aj v uliciach nepriateľského mesta, napriek smrteľnému nebezpečenstvu.

„Vy ste soľou zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Mat. 5:13-16


NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.