Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť II. /

Опубликовано в Sviatky

Mesiac Elu sk

Elul - to je čas konania dobra, čas prejavovania lásky k ľuďom. V tieto dni je dobre postarať sa o materiálne potreby svojich blízkych /a nielen to/. Hebrejská tradícia považuje stav, keď sme ustarostení svojou materiálnou situáciou, za prejav našej materiálnosti, keď sme však znepokojení potrebami druhých ľudí, prejavuje sa v tom naša duchovnosť.

Od začiatku mesiaca Elul až do Jom Kippur, je podľa písem tradícia si vymieňať želania: "KTIVA VEHASI - MA TOVA!" - byť hodný ospravedlnenia v Súde, zápisom v " Knihe Života, a pod zápisom aby bola pečať!" Pre nás, Novozákonných veriacich, je zmysel tohto zvyku v tom, že sme povolaní pripravovať nielen seba, ale aj stáť za druhých. Je čas, prihovárať sa smelo, s vierou a ozajstným súcitom za Boží ľud, za Izrael, za našich blízkych, susedov, za všetkých, ktorí potrebujú Božiu milosť.

Je to čas zvláštneho pripomínania si toho, že môžeme zmeniť osudy ľudí. Môžeme zmeniť osud Božích detí, dočasne stratených v tomto svete. Môžeme zmeniť osud neveriacich, ktorí sú okolo nás. Môžeme zmeniť osud ľudí vo svojich mestách, v iných krajinách.Keď položíme svoje srdcia na oltár Boží a budeme volať o Jeho milosť, môžu sa stať tie najneuveriteľnejšie zázraky. Nesmieme zabudnúť, že naše hlavné povolanie, ako Novozákonných veriacich,  spočíva  v prinesení „Dobrej  zvesti o spasení“  Hebrejom v súlade s biblickými proroctvami.  /Žalm 126, Žalm 89:16-18/

Vo videniach proroci často vidia budúcnosť, ako dokonaný fakt. A keď nám Boh niečo ukazuje, musíme to prijať vierou, ako by sa to už stalo. Pravdu Božieho Slova musíme prinášať Hebrejom /aj veriacim z národov/, hovoriť o tom, že Boh prišiel k Svojmu ľudu, chce postaviť zbúrané, napraviť vzájomné vzťahy lásky so Svojim ľudom, a  ON to nielen chce, ale  aj to  robí. Keď my sami takto budeme  konať,  potom oslobodení  Hebreji i kresťania sa budú diviť Božej milosti a láske, jasať a radovať sa s krikom tomu zázraku - navráteniu Boha k Svojmu ľudu /fráza zo 17. verša Žalmu 89: "Plesať budú v Tvojom Mene každého dňa...." presnejšie znie ako "V Tvojom Mene kričia od radosti". Boh chce obnoviť a v posledných časoch obnovuje túto mocnú, „ až do kriku radosť" - radosť z obnovenej Slávy Božej v Jeho ľude/.

Ak Boh nám v proroctvách Božieho slova to ukazuje  ako už dokonaný fakt - skutočnosť, tak my to  musíme prijať vierou, - ako to, čo je už uskutočnené. Žiadne náboženské preklady  Božieho slova, náboženské bremená a strachy nám nesmú prekážať, aby sme slúžili ľuďom a s láskou a radosťou im prinášali spásu /v prvom rade Hebrejom/ a radovali sa, že naše mená sú zapísané v Knihe Života.

Elul - mesiac bez sviatku, ale plný očakávania sviatku. Traduje sa, že názov mesiaca Elul je zostavený zo začiatočných písmen Piesne Piesní 6:3  – „Ja patrím svojmu milému a môj Milovaný patrí mne“. Zaujímavé je, že táto fráza opisuje lásku nevesty, ktorá je vybraná-zvolená a odpovedá na lásku Ženícha. Je aj iné, podobné vysvetlenie pomenovania mesiaca Elul - skrátená fráza "ANI LE DODI VE DODI LI" /Pieseň piesní 7:11 "Ja patrím svojmu
milému, za mnou sa nesie jeho žiadosť." Tým istým sa podčiarkuje, keď skutočne patríme nášmu Milovanému, musíme sa snažiť plniť Jeho vôľu, usilovať sa robiť to, čo ON od nás očakáva.

V tomto mesiaci sa trúbi na šofar technikou "Trua". Málokto ale vie, čo "Trua" doslovne znamená - je to pozvanie neveste k sobášu. Teda -  Elul,  to je mesiac príprav nevesty k tomu,  o čom sa píše v Knihe Zjavenia sv. Jána - 19:7" Radujme sa veseľme sa, vzdávajme MU slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila".


Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť I. /

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.