Mesiac Elul: čo musí urobiť každý Hebrej?

Опубликовано в Sviatky

Mesiac Elu sk

Elul je 12. mesiac biblického kalendára, ktorý trvá 29 dní a pripadá na august - september gregoriánskeho kalendára. Názov mesiaca pochádza z aramejského „ve-elinu“ – preskúmať, posudzovať, analyzovať“. Tento mesiac predchádza jesenným biblickým sviatkom, nástupu prvého z nich – Roš hašana (hebrejského nového roka, ktorý sa podľa Písma nazýva „Jom Troa“ – pripomienka zvuku trúby), kedy podľa tradície Boh súdi Svoje stvorenia.

V tomto mesiaci človek skúma seba, analyzuje svoj život, svoje chyby, pripravuje sa k očisteniu. Preto v týchto dňoch čítajú/sa číta Žalm 27 – „Hospodin je moje svetlo a moja spása.“ „Moje svetlo“ – sa podľa hebrejskej tradície vzťahuje na Roš hašana, a slová „moja spása“ na Jom Kipur. A ďalšie slová žalmu „ukryje ma v skrýši svojho stanu“ pripomínajú Sviatok stánkov – Sukkot.

Od počiatku vekov sú dni mesiaca Elul dňami požehnania. Keď hebrejský ľud zhrešil zhotovením si zlatého teľaťa, dosky Zmluvy boli rozbité, Mojžiš vyšiel na horu Sinaj a prosil Boha, aby odpustil národu tento hriech. Boh sa zmiloval nad Izraelitmi, dal im nové dosky Zmluvy. Bolo to v čase od 1.Elula do 10.Tišri (začiatok sviatku Jom Kipur) – 40 dní. Týchto 40 dní bolo ustanovených ako dni milosti a požehnania vo všetkých pokoleniach potomkov Abraháma, aby sa stali základom a príčinou pokánia a vykúpenia hriechov. Keďže dni Elula sú určené na analýzu svojho života za uplynulý rok, podľa hebrejskej tradície zasväcujeme každý deň tohto mesiaca očisteniu, odpusteniu, pokániu, aby sme vošli do nasledujúceho roka bez bremena starých problémov, hriechov a chýb.

Začínajúc od 1.Elula a do dňa, ktorý predchádza predvečeru Roš hašana, v synagógach štyrikrát za deň trúbia na šofar - aby si pripomenuli udalosti, kedy vystúpil Mojžiš k Najvyššiemu a dostal nové dosky Zákona. Táto pripomienka má v každom človeku vzbudzovať snahu o „čuvu“ – pokánie a navrátenie sa k Bohu, obnoveniu blízkeho vzťahu s Ním.

„Či zaznie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká?“ (Amos 3:6). Zvuk trúby tiež hovorí: “Zobuďte sa, , spiaci, zo svojho spánku, driemajúci, zo svojho driemania, zahľaďte sa do svojich skutkov a kajajte sa z hriechov“.

Každý veriaci má počas tohto mesiaca previesť vážnu analýzu toho, ako si počas odchádzajúceho roka plnil svoje povinnosti pred Stvoriteľom.

 • ako študoval Písmo
 • modlil sa
 • obetoval
 • preukazoval milosť
 • pomáhal núdznym
 • ako sa vytvárali vzťahy s druhými ľuďmi
 • vyhľadať slabé miesta a nedostatky vo svojej službe
 • obrátiť pozornosť na črty charakteru
 • pozrieť sa, či sa napĺňa Boží plán pre tvoj život

Podľa miery toho, ako nám Duch svätý ukazuje naše hriechy, modlíme sa modlitbou „slichot“ (od slova „slicha“ – „odpusť“). Tým rušíme to, čo nás oddeľuje od Boha.

Ak sú v našich životných okolnostiach ťažkosti a je nám ťažko plniť prikázanie „vždycky sa radujte“, - spomeňte si na reakciu Dávida na ťažké okolnosti v jeho živote (Žalm 30:2-9). Pomoc od Hospodina nevyhnutne prichádza vtedy, keď začíname sláviť Božie víťazstvo skôr než sa ono reálne prejaví. Boh nám, ako i Dávidovi, zjaví oveľa viac než sme očakávali.

Ale kvôli tomuto je potrebné:

 • byť uistený v tom, že Boh je náš rodný Otec, ktorý nás nikdy nezanechá. On má pre každého z nás cieľ, a my ho určite dosiahneme, pretože On sám nás k nemu vedie;
 • ak nás tlačia strachy, skleslosť, smútok a horkosť, potrebujeme postupovať podľa receptu Dávida: skôr než Boh obnoví zdravie, rodinu, prácu atď. – začať sa radovať vo viere, akoby už Boh všetko dokonal;
 • rozhodnúť sa: čokoľvek by sa dialo, ešte kým nevidíme pozitívne zmeny, nežalovať sa, neurážať sa, nežialiť v nezdaroch, neoplakávať svoj osud, ale vždy sa radovať Božiemu víťazstvu v našom živote. Pretože náš Pán už vydobyl konečné víťazstvo a vidí nás vo Svojom triumfálnom sprievode (2.Kor.2:14)!

Počas mesiaca Elul je rovnako dôležité modliť sa, aby Boh zrušil akékoľvek bezbožné rozsudky, naložené satanom, ľuďmi, alebo dokonca aj niekým spomedzi seba samých. Aby boli zrušené tie rozsudky, ktoré On už pribil na Golgotský kríž. Podľa starej hebrejskej tradície sa v mesiaci Elul zvyknú navštevovať hroby príbuzných. My môžeme „rozšíriť“ túto tradíciu – navštíviť miesta pochovania Hebrejov, ktorí zahynuli v Holokauste, hebrejské cintoríny, dať do poriadku tieto miesta.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.