Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 2)

Опубликовано в Słowo Rabina

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Ozeasza 6:2: „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”.

To bardzo ważne i niezwykłe proroctwo wypowiedziane przez proroków Izraela. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o dwa zwyczajne dni. Kiedy przypominamy sobie, że dla Boga „tysiąc lat jest jak jeden dzień”, wówczas to proroctwo zaczyna się odsłaniać. Żyjemy na początku trzeciego tysiąclecia po zmartwychwstaniu Mesjasza, i właśnie teraz zachodzi ta odbudowa. A użyte w tym proroctwie hebrajskie słowo „podnieść” oznacza też „przywrócić”, „podźwignąć”, a także „wskrzesić z martwych”.

To jest bardzo poważna obietnica i pomaga nam ona zorientować się, w jakim czasie żyjemy. Pomaga nam zobaczyć, jak ważny i kluczowy jest ten czas dla Boga. I pomaga nam określić : jakie jest nasze miejsce w Bożych, nie będzie przesadą jeśli powiemy - wielkich planach na ten czas? Pomaga też zrozumieć: po co w ogóle i dlaczego potrzebne są takie modlitewne żydowskie mesjańskie retreaty (konferencje)? Ponadto proroctwa biblijne zdejmują zasłonę i dają klucze do otwarcia duchowych drzwi.

7. Wyjścia 15: 17-18: „Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, Świątynią którą przygotowały ręce twoje, Pan będzie królował na wieki wieków.”

Komentarze Borisa Grisenko. Kiedy Żydzi przekroczyli Morze Czerwone, (Jam Suf), zobaczyli resztki największej armii i odśpiewali pieśń zwycięstwa. A ta pieśń zwycięstwa ma bardzo ciekawe słowa. W jakim miejscu Pan będzie królował na wieki wieków? Na świętej górze w Jeruzalem. To znaczy, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to jest - to miejsce, które wybrał Bóg, aby stamtąd królować przez wieki i w wieczności nad cała ziemią. I to była pieśń Mojżesza. A jaką pieśń będą śpiewać odkupieni w Niebiańskim Jeruzalem? Tą samą pieśń Mojżesza!

Objawienie 15: 3 „I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów”.

8. Joel 3: 7-8: „Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić.”

Komentarze Borisa Grisenko. To proroctwo nie jest jeszcze do końca wypełnione. Ale Bóg czyni tak, że wszystkie narody zbiorą się przeciwko narodowi Bożemu, i przyjdą, aby zetrzeć z powierzchni ziemi naród Boży. I właśnie wtedy, kiedy przyjdą, czując już przedsmak zwycięstwa, stanie się coś niesamowitego i strasznego. Sam Bóg wstawi się za swoim ludem i dokona sądu. Wydawać się będzie, że wkrótce nastąpi ostateczny sąd nad Izraelem, ze oto ostateczna kara dosięgnie „byłego” Bożego narodu. Wielu będzie tak myśleć i sądzę, że będzie w tym uczestniczyć również niemało chrześcijan, ponieważ jest napisane „wszystkie narody”. I będą oni szczerze wierzyć, że Bóg już skończył z Izraelem, że teraz to kościół Boży jest prawdziwym Izraelem.

Pamiętacie, co było wygrawerowane na klamrach pasów Wehrmachtu ? Był na nich napis: „Bóg jest z nami” (Gott mit uns). Podobnie ci, którzy pójdą przeciwko Izraelowi, będą wierzyć, że wykonują sąd i wyrok Boga, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej.

Ale w ostatniej chwili wszystko się odwróci, a Bóg tak potężnie stanie za Swoim narodem, że okaże się strasznym sądem nad tymi narodami, które wkroczą nie na swoją ziemię. Jest to bardzo poważne proroctwo, bardzo straszne i zostanie dokładnie wypełnione.

9. Izajasza 11: 10-12: „I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.”

Skąd Bóg zgromadzi „wygnańców Izraela”? Z czterech krańców świata. Oznacza to, że Żydzi będą rozproszeni po całej ziemi, od północy na południe. I oto, Bóg obiecuje, że zbierze „rozproszonych Judejczyków z czterech krańców świata” - z całej ziemi. W tym proroctwie jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia.

Izajasza 11:10: „I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego (Jessego), który załopocze jako sztandar ludów,… - a miejsce jego pobytu będzie sławne”.

„Korzeń Jessego” – to korzeń Dawida. Syn Dawida, syn Jessego – to Mesjasz Izraela. Jest napisane, że narody zwrócą się do Niego. Ale przecież narody zaczęły się do Niego zwracać już od I wieku, a były czasy, kiedy przeważająca większość ludzi była uważana za chrześcijan. Ale tutaj chodzi o coś głębszego. Nie chodzi tylko o zwrócenie się do Jezusa Chrystusa, ale do żydowskiego Mesjasza, Który jest korzeniem Jessego.

Jeśli zajrzycie do Siduru (żydowskiego modlitewnika), to zobaczycie modlitwy, które wzywają Boga Izraela, aby w końcu posłał Syna Jessego, potomka Jessego. To nie jest osoba króla Dawida, ale Mashiach ben David.

To sformułowanie, związane z Jessem, mówi, że narody rozpoznają w swoim Zbawicielu żydowskiego Króla, żydowskiego Mesjasza. I zwrócą się do Niego w nowym, prawdziwie biblijnym, żydowskim znaczeniu. I tylko wtedy „miejsce jego pobytu będzie sławne” i dopiero wtedy objawi się prawdziwy pokój, o którym jest mowa w 4 rozdziale Listu do Hebrajczyków (do mesjańskich Żydów).

I nie chodzi tu tylko o kalendarzowy dzień tygodnia, ale o to, że szabat przyjdzie dla całego Ciała Mesjasza. A poprzez ciało Mesjasza – dla całego Izraela, ponieważ Izrael zobaczy w przeobrażonym Kościele, w Ciele Mesjasza ze wszystkich narodów, - tą pełnię (Rz. 11:25), przez którą Izrael będzie zbawiony.

Ponieważ po 25 wersecie 11 rozdziału Rzymian jest 26, który mówi:

„I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.”

Teraz powracamy do proroctwa z 11 rozdziału Izajasza. A kiedy to się stanie, co zrobi Bóg z rozproszonym Izraelem? Izajasza 11:12: „I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata”.

Czyli wszystkie rabiniczne wypowiedzi ignorują proroctwa, które mówią, że Izrael sam siebie z nie powróci. On nie tylko nie powróci sam z siebie do Boga, ale też nie powróci do swojej ziemi bez wierzących i wiernych Bogu pogan.

10. List do Rzymian 11: 25-26: „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.”

Jedna z najważniejszych tajemnic: w Izraelu nastąpiło odstępstwo, ale tylko do czasu, nie na zawsze.

I wszyscy chrześcijańscy teologowie, wszyscy wielcy przywódcy kościoła, jeśli nauczają, że odstępstwo przyszło na Izrael na zawsze, to nie są oni nikim innym, jak fałszywymi nauczycielami. Każdy, kto tak naucza- sprzeciwia się nie - jednemu miejscu Biblii, ale setkom miejsc i próbuje w ten sposób, bezpośrednio lub pośrednio, zakwestionować wierność Boga w stosunku do Izraela.

Ale jeśli Bóg nie jest wierny narodowi, który nazwał „Swoim”, to nie jest wierny nikomu. Bóg nigdy nie odwoła setek Swoich proroctw i obietnic, tylko po to, aby zadowolić antysemitów.

Odstępstwo większości Żydów dobiega końca i zbliża się czas, kiedy to odstępstwo się skończy. Co to znaczy „odstępstwo się skończy”? Wcześniej Apostoł Paweł pisze, że zawsze była i będzie wierna Bogu resztka Żydów. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o to, że odstępstwo się skończy, a niektórzy Żydzi uwierzą. Paweł w tym samym rozdziale pisze, że zawsze byli i będą Żydzi, którzy wierzą w swojego Zbawiciela.

Chodzi o coś innego. Większość Żydów nie wierzy , i właśnie ten czas odejścia od Boga i niewiary większości się skończy. Oznacza to, że większość Żydów uwierzy.

Większość Żydów uwierzy i zwróci się do żydowskiego Jeszua, widząc w Nim swojego Pana, Zbawiciela i Króla. Dalej Rabin Saul wyjaśnia, że kiedy to odstępstwo się zakończy - „poganie w pełni wejdą”. Zatrzymamy się na moment na sformułowaniu „poganie w pełni wejdą”, które we wszystkich standardowych przekładach Biblii jest źle przetłumaczone, ponieważ w oryginale jest napisane: „gdy wejdzie pełnia narodów (albo nastanie pełnia)”.

Co znaczą słowa „pełnia narodów”? W pierwszym rozdziale Listu do Efezjan jest napisane, że Jeszua dokonał zbawienia, zmartwychwstał i został wyniesiony ponad wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę, nie tylko w tym wieku, ale także w przyszłości. I On stał się głową Kościoła, który jest „pełnią Tego, który wypełnia wszystko we wszystkim”. Oczywiście kościół stał się duchowo kompletny -stał się pełnią, ponieważ Jeszua dokonał wszystkiego. Ale czy w rzeczywistości kościół stał się tą „pełnią Wypełniającego wszystko i we wszystkim”? Nie. Tego jeszcze nigdy nie było, w całej historii Kościoła. Ale to się wydarzy! A kiedy tak się stanie, to nie tylko większość Żydów uwierzy, ale jak jest dalej napisane: „I w ten sposób (przez to; dzięki temu) cały Izrael będzie zbawiony” (Rz. 11:26).

Boris Grisenko, letnia modlitewna retreat KEMO

KONIEC . POCZĄTEK ZOBACZ TUTAJ

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.