Znaczenie postrzegania Biblii jako księgi żydowskiej

Опубликовано в Słowo Rabina

evreyskoe vospriyatie biblii

W jaki sposób zostało zniekształcone postrzeganie Biblii.

„Chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób postrzeganie Biblii  jako Księgi Żydowskiej, było zniekształcane i zostało zniekształcone, poprzez pogańskie przywództwo Kościoła, które „dokonało obrzezania” elementu żydowskiego, a zarazem większości tego, co się z nim wiązało.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Biblia – to integralna księga. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że Biblia - to księga Boża, że ​​wszystkie jej elementy są inspirowane przez Boga, i dlatego jest ona niepodzielna. Teoretycznie wydaje się to oczywiste, ale w praktyce, postrzeganie Biblii jest inne i bardzo różni się od deklaracji o integralności Biblii. Biblia ciągłe i na różne sposoby jest analizowana z punktu widzenia formalnej logiki grecko-rzymskiej.

Dz.  3:21:  „...Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich”. W tradycyjnym tłumaczeniu jest– „odnowienia wszechrzeczy”, ale w rzeczywistości jest napisane – „przywrócenie wszystkiego”. Z powodu błędnego klasycznego tłumaczenia, powstało wiele błędnych interpretacji tego ważnego wersetu. A nawet w przypadku prawidłowego odczytu, są błędne interpretacje. Na przykład Orygenes powiedział i  próbował udowodnić, że „przywrócenie wszechrzeczy”- odnosi się do czasu, kiedy wszyscy, którzy są w piekle, w końcu zostaną odnowieni  i zbawieni. Ale nie jest napisane: „przywrócenie wszechrzeczy” (i kropka). Tylko : „przywrócenie wszystkiego, co Bóg mówił przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków". Czyli jest konkretnie zapowiedziane przywrócenie prawdziwego znaczenia Biblii, Słowa Bożego (spisanego Słowa Bożego).

Myślę, że słuszne jest, włączenie do przywrócenia prawdziwego znaczenia Biblii - nie tylko Tanach, ale i Nowego Testamentu. Możemy radować się z tego, że żyjemy w tym okresie wielkiego odnowienia. Żyjemy w czasach, gdy prawda Biblii jest co raz bardziej odnawiana. I jednym z ostatnich głównych tematów Słowa Bożego, który dopiero zaczął się odradzać, - to temat Izraela, temat narodu żydowskiego, obietnic wypowiedzianych przez Boga do Izraela, proroctw o nim, i zrozumienie wszystkiego, co jest napisane w tej kwestii. A tak naprawdę,  mówi o tym większa część Biblii.

Ale ważne jest nie tylko, aby przywrócić konkretne znaczenie poszczególnych wersetów, ale i to podejście do Pisma, które zostało założone w samej Biblii. O tym chciałbym powiedzieć dokładniej.

W XX wieku integralne postrzeganie Biblii zostało uznane i zaakceptowane przez wielu uczonych-egzegetów i wielu naukowców, którzy badają teksty Pisma. Problemem jest to, że niektórzy z tych naukowców - jako  „wolni chrześcijanie z liberalnym nastawieniem” - uznając pewne prawdy, nie kładą nacisku na fakt Bożego natchnienia Biblii. Niemniej jednak, czytając dzieła tych autorów (a jestem pewien, że służba jaką pełnię, zobowiązuje mnie do przeczytania niektórych z interpretacji Biblii, oczywiście z uwzględnieniem, że zawierają one dużo nieprawidłowości i błędów), można zobaczyć wiele interesujących rzeczy, wskazujących na fakt, że żyjemy w czasie odnowienia - przywrócenia.

Biblia – Księga Żydowska

Badacze Biblii -  tacy jak lingwiści, naukowcy w dziedzinie hermeneutyki, historycy, językoznawcy,  mają filozoficzne zacięcie, ale jest tego pewna zaleta. Ze względu na fakt, że nie należą do żadnego z tradycyjnych wyznań (w tym protestanckich), i  choć spoglądają na Biblię dość krytycznie, to jednak bez przesądów religijnych, kościelnych i denominacyjnych. Dlatego ci autorzy natychmiast zaczęli dostrzegać to, co wydawało się być ukryte przez wieki, że: Biblia to faktycznie i całkowicie - Księga Żydowska. Jest napisana przez Żydów, którzy wszyscy uważali siebie za organiczną część narodu żydowskiego; każdy z nich płonął miłością do swojego narodu; wszyscy byli wypełnieni współczuciem do narodu żydowskiego, nawet gdy ten popadał w grzech, przeżywał porażkę, albo był w odstępstwie; wszyscy głęboko wierzyli w odwieczne powołanie narodu żydowskiego. Każdy z nich! I wszyscy mieli to samo objawienie. Nie było ani jednego z autorów Biblii, który doszedłby do wniosku, że zamiast Izraela powołany został nowy wielki naród, który teraz jest nową społecznością ludzi i zastąpił wszystko, co stare.

Żyjemy w czasy upadku zwykłych systemów religijnych i ideologicznych. Jest to powodem wielu tragedii. Ale również jest wiele zalet. Oczywiście, smuci nas  nadmiar wolności i jest to prawidłowa reakcja. Wolność, którą widzimy wokół nas, tak naprawdę jest wypaczeniem wolności na wiele sposobów. Ale nie powinniśmy „wylewać dziecka z kąpielą ”. Dzięki temu, że w czasach teraźniejszych nie ma prześladowań za odstępstwa od doktryny Kościoła, możemy otworzyć się na rzeczywistość Ducha Świętego i Słowa Bożego w taki sposób, w jaki Bóg chciał to objawić przez te wszystkie wieki, lecz nie miał możliwości.

Podkreślam jeszcze raz, że cała Biblia - jest całkowicie żydowska. Cała Biblia, w tym List do Tesaloniczan, Koryntian,  Filipian,  Kolosan, - te wszystkie pisma są hebrajskie. Apostołowi Pawłowi, który napisał te listy – największemu apostołowi pogan, było dane największe objawienie, że wierzący z pogan są teraz współdziedzicami obietnicy danej Izraelowi (nie wszystkich obietnic, lecz jednej najważniejszej) razem z wierzącymi Żydami w Ciele Mesjasza.

Wydawać by się mogło, że kto, jeśli nie Paweł powinien był jasno i wyraźnie wyłożyć Żydom, że ich czas się skończył, że byli przeznaczeni tylko na czas ważności Synajskiego przymierza . Ale nic takiego nie zaszło. Co więcej, to właśnie w listach apostoła Pawła w Nowym Testamencie, zostały spisane najgłębsze prawdy odnośnie wieczności przebywania narodu żydowskiego w ziemi Izraela jako Izraela, o wieczności przeznaczenia i wieczności powołania Izraela, i tak dalej.

I każdy List Pawła jest - żydowski. Nie tylko ze względu na apostoła Pawła, ale także ze względu na tych, do których zostały napisane te Listy. Ponieważ są one napisane do wierzących, którzy pochodzili z różnych narodowości i mieszkali w różnych miejscach, ale zostawili duchowo swoje pogańskie środowisko, odrzucili pogański styl życia, do którego przywykli, wyrzekli się tego, co było podstawą i istotą tego stylu życia, złamali jarzmo pogańskiej bałwochwalczej kultury i dołączyli do społeczności Bożego Izraela.

Owszem, Nowy Testament dał im niezaprzeczalne prawo być wolnymi od starych, judaistycznych,  spisanych obrzędów i rytuałów. Tak się stało, ponieważ Izrael w swojej przeważającej części nie przyjął Ewangelii, i Bóg dał poganom możliwość, aby, nie przechodząc na Judaizm,  dołączyli do Izraela Bożego. Ale to było właśnie dołączenie do Izraela Bożego. To nie było wyjście z pogaństwa i utworzenie nowej chrześcijańskiej religii (w co większość chrześcijan wciąż wierzy, a w wielu szkołach biblijnych nadal nauczają). To było wyjście z pogańskiego środowiska i dołączenie do Bożego Izraela.

Tak więc wszyscy ci, do których zostały napisane Listy, tak o sobie i myśleli, i tak siebie identyfikowali. Jeżeli świętowali święta, to tylko żydowskie święta biblijne. Pozostawał dla nich szabat (sobota), i dopiero niektórzy wierzący z pogan zaczynali spotykać się w pierwszym dniu tygodnia. I do tej pory nie jest jasne, kiedy i jak to się stało - czy była to „Hawdala” (pożegnanie szabatu),  w niedzielę rano (lub w dowolnym innym momencie pierwszego dnia tygodnia). Ale wszystko, co napisał apostoł Paweł i inni autorzy Nowego Testamentu, pisali do wierzących z pogan, którzy byli już zakorzenieni w żydowskiej tradycji (przynajmniej na pewnym poziomie). Dla nich jedyną Biblią był Tanach, który jeszcze nie stał się  Starym Testamentem.

Jest jedno miejsce w Biblii, w którym użyte jest określenie „Stary Testament”. 2 List do Koryntian 3:14: „Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta…” Można powiedzieć, że chodzi o księgi Starego Testamentu. Ale jeśli uważnie czytamy, to rozumiemy, że chodzi o przymierze Synajskie opisane w Torze. Ważne jest, aby zrozumieć, że dla wszystkich chrześcijan pierwszych pokoleń, Tanach (zwany teraz Starym Testamentem lub Starym Przymierzem) - Starym Testamentem nie był; był jedynym spisanym przymierzem. Inne przymierze jeszcze nie zostało spisane, i żadna inna Biblia nie istniała w ogóle. Owszem, za pośrednictwem apostołów przekazywane były głębokie objawienia, które przemieniały życie wierzących, ale nadal nie była to Biblia.

Nawet w społecznościach mesjanistycznych, wciąż pozostają kościelne  uprzedzenia. Musimy kontynuować przemianę postrzegania Pisma i spojrzenie na pierwsze wspólnoty wierzących w Jeszua, a również na wiele innych rzeczy, które widzimy w Biblii. A kiedy mamy do czynienia z brakiem zrozumienia ze strony nie mesjańskich wierzących, nie należy się  oburzać  lub irytować, ponieważ jeszcze niedawno również nie mieliśmy tej wiedzy. I teraz też mamy jeszcze wiele, wiele do zrozumienia w Biblii, którą, być może, ktoś z obecnych zna na pamięć (wyrazy szacunku dla takiej osoby; osobiście nie znam na pamięć żadnej z ksiąg Biblii; kiedyś próbowałem nauczyć się, ale, jak to się  mówi, pamięć już nie była taka, jak dawniej). Słyszałem historie o zielonoświątkowcach  z Kościoła podziemnego, którzy znali Biblię na pamięć. Słyszałem o innych wierzących, którzy zostali wtrąceni do więzienia, i nie mogli przynieść nawet małej kartki z Biblii. Ktoś znał na pamięć jedną część, ktoś - drugą, a następnie razem przypominali całe rozdziały. To wspaniałe, i to mnie zainspirowało! Starałem się nauczyć, ale nie udało się, mimo że pamiętam ogólny przekaz wielu fragmentów Pisma. Bywam zdziwiony, jak czasem Duch Święty przypomina mi wersety, kiedy jest to konieczne ( gdy w pierwszej kolejności jest to ważne dla Niego, nie dla mnie).

Mówimy o znaczeniu żydowskiego postrzegania Biblii, - żydowskiej interpretacji Biblii, po to, aby zrozumieć, w jakim procesie jesteśmy, w jakich czasach żyjemy, i jaki jest Boży duchowy kierunek co do zrozumienia Biblii. To jest niezwykle ważny temat (i ogromny!)

Boris Grisenko, na podstawie wykładu z pastorskiego retreatu 26.11.2015

http://pretreat.in.ua

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.