O tajemnicy Izraela

Опубликовано в Słowo Rabina

Rabin KEMO Borys Grisenko

Otwórzmy 11 rozdział Listu do Rzymian.

Teologowie twierdzą, że w tym fragmencie pokazany jest cały sens Nowego Testamentu.

 Słynny werset 25 mówi: „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą”. Oryginalne tłumaczenie: „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę, że zatwardziałość przyjdzie na część Izraela, dopóki nie przyjdzie pełnia pogan (lub narodów)”.

Ef.1:22-23 „…Jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia” – to jest Kościół Boży. Kiedy Kościół się rodził, już stanowił pełnię w Bożych oczach, ale wtedy jeszcze nie był taki w pełnej mierze. Następnie, gdy Kościół stał się wielonarodowy, i poprzez niego Bóg zbawił setki milionów ludzi, wówczas nastąpiło oderwanie Kościoła od żydowskich korzeni i ta pełnia  zaczęła zanikać.

Słowo „pełnia” , użyte w tych wersetach, z języka greckiego brzmi „pleroma”, i  kładzie akcent nie na ilość, ale na jakość.

Rz.11:11-12 „ … Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. (Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?”.

W oryginale: „o ileż więcej ich pełnia”. Upadek, zubożenie, nędza – to określenia duchowego stanu Izraela. Pełnia (pleroma) – to duchowe bogactwo i duchowa pełnia, która nie jest możliwa bez pełnego zanurzenia w Pana.

Zarówno w Liście do Rzymian jak i do Efezjan jest użyte takie znaczenie pełni.

Widzimy tu dziwną rzecz – zgodnie z wersetem 12, ludzie z całego świata oczekują, kiedy Naród Żydowski osiągnie swoją żydowską pełnię w swoim Żydowskim Królu – Jeszua Ha’Maszijach. Duch Boży zwraca uwagę kościoła wszystkich narodów, w jaki niewiarygodny sposób Bóg wykorzystał odsunięcie Żydów, otwierając kościołowi  możliwość stania się Judejczykami, bez konieczności wypełniania żydowskiego prawa. Bóg mówi, aby skupiać się nie na odstępstwie Żydów, ale na tym, co otrzymaliście przez ich odejście. Wtedy zrozumiecie, co otrzymacie, kiedy Żydzi powrócą do swojego własnego, bliskiego, Króla z pokolenia Judy, Który już powraca do Swojego narodu , aby zajaśnieć całemu światu. Duch Boży pokazuje, że powrót Żydów w duchowej pełni, w jedności, w rodzinie Bożej, w Ciele Chrystusa, przyniesie o wiele więcej niż ich odsunięcie.

Konwencjonalna chrześcijańska koncepcja sprzeciwia się rozważaniu tej kwestii,  podobnie jak przez około 1800 lat kościół przemilcza tą Bożą tajemnicę, stawiając krzyżyk na sprawie Izraela. Ale już od ponad 100 lat, na Ziemi ma miejsce powrót Żydów do tej pełni. I kiedy rozpoczął się powrót Żydów do swojego Boga – jako Żydów, odkrywających dla siebie na nowo Boże Słowo, Nowy Testament, jako żydowską księgę, byli oni do głębi poruszeni łaską Boga dla nich. Początkowo dziesiątki, później setki tysięcy zaczęło powracać do Boga. To doprowadziło do duchowej rewolucji: odrodzenia historycznej Pięćdziesiątnicy, darów Ducha, prostoty, bezwarunkowej miłości Boga. Żydzi zaczęli wracać do Ojca, a w tym samym czasie, wielu Żydów, zaczęło powracać do ziemi Izraela.

Pan zganił faryzeuszy i saduceuszy, że przy całej ich duchowości, nie rozpoznali znaków czasu, nie zrozumieli Kto do nich przyszedł. My musimy nauczyć się rozpoznawać nie tylko pory roku , ale aktualne czasy, w których Bóg pobłogosławił nam żyć.

Ta konferencja jest znakiem przywrócenia  Bożej obecności w Bożym narodzie. To również oznacza, że Bóg powraca do Izraela.

Powróćmy do Rz.11:25.  Tajemnicę Izraela należy znać, aby nie myśleć o sobie ponad miarę. Aby kościół przestał uważać siebie za jedyny Boży naród, jedyną, obiecaną Świątynią Boga.

Duch Boży wiedział, że przyjdzie czas, kiedy wejście Żydów do tego kościoła będzie oznaczać wyrzeczenie się swojego narodu, ponieważ kościół odetnie  żydowskie korzenie.

Rz.11:16 „A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.”

Chrześcijanom było zabronione wywyższanie się nawet nad Żydami, którzy odeszli od Boga. Zauważcie, że czytam nie Stary ale Nowy Testament, i nawet nie Ewangelię, a List do Rzymian  - sedno Nowego Testamentu.

„Nie wynoś się, ale się bój” – to realna Ewangelia. Jeśli żydowskie gałęzie nie będą trwać w niewierze – zostaną wszczepione.

Rz.11:24 „… Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą”

Wszyscy chrześcijanie wszystkich wieków są wszczepieni w żydowskie drzewo oliwne, w żydowski korzeń, jeśli  tylko należą do Chrystusa. Wielu wbija to w pychę, szczycą się samymi sobą. Kiedy Kościół Boży uroił sobie swoje pierwszeństwo – nastąpiły podziały, między-denominacyjne spory. Jedne denominacje zaczęły uważać się za lepsze od innych, i  trwa tak  do dziś. To dziedzictwo pierwszego oddzielenia i odcięcia się od Biblijnych żydowskich korzeni.

Jeśli nasz Ojciec ma dwóch synów, i jeden z nich przez cały czas był z Nim, ale zbyt dużo pracował, i nie starczało mu czasu, aby otworzyć serce dla Ojca, a drugi gdzieś się „zapodział”. I nagle ten drugi wraca. Ojciec urządza ucztę. Starszy syn zazdrości – to niesprawiedliwe. Tak właśnie jest – to niesprawiedliwe, ponieważ nie o  sprawiedliwości tu mowa – wszyscy poganie zostali przyjęci tylko przez Bożą łaskę, jak marnotrawni synowie i córki. Ojciec wyszedł z domu do starszego syna i zaczął go przekonywać z miłością. To rodzina, w której Ojciec kocha wszystkich. Młodszy syn został przyjęty bo pokutował, ale ucztując z Ojcem, wierzył, że Ojciec kocha tylko jego-młodszego. Nadszedł czas  odbudowy Bożej rodziny, zbudzenia się kościoła ze snu o sobie.

Rz. 12:3 „Powiadam każdemu spośród was …..,by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć …”

Kościół musi od tego zacząć.

Rz.11:25 – zatwardziałość w Izraelu jest tylko do określonego czasu – kiedy kościół z narodów osiągnie swoją pełnię  (pleromę). Wówczas tysiące Żydów będzie przychodzić, rozpocznie się lawina pokuty.  Kościół wchodząc w swoją pełnię z Bogiem, sprowokuje Izraela do powrotu do Ojca. I Żydzi również zrozumieją, że nie należy liczyć na swoje zasługi, ale jedynie na zasługi Jezusa Chrystusa. Kiedy ta prawda rozerwie zasłonę, przesłaniającą oczy Żydów, świat zobaczy  zmartwychwstanie.

Rz. 11:13-14 „…Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję; Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich”.

Apostoł Paweł pisał do wierzących spośród pogan, że chlubi się swoją służbą właśnie z tego powodu, że ta służba wzbudza zazdrość u Żydów i przyprowadza do zbawienia niektórych z nich. Niektórzy uważają, że nie przyszedł jeszcze czas zbawienia dla Izraela.

Porzućcie te myśli !

Wystarczy zbawienie tylko niektórych Żydów, aby to doprowadziło do chwalebnej służby, najsilniejszej służby dla narodów.

Czas już nastał – żyjemy w nowym , ostatnim czasie!

Rzm.11:15 „Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich jeśli nie powstaniem do życia z martwych?”.

Nie można tego odnosić do zbawienia, ono się otwarło poprzez odrzucenie. To jest rewolucja, przeobrażenie samego Kościoła w prawdziwie triumfalny, zmartwychwstanie Kościoła i zmartwychwstanie wszystkich prawd, które były zapomniane i utracone, zmartwychwstanie pełni Bożego Słowa i działania Ducha Świętego, powstanie z martwych dla wszystkich członków kościoła, a nie jedynie dla „zaawansowanych”. To inny poziom relacji z Bogiem, nowy poziom jedności z Nim, kiedy nie trzeba już będzie budzić się każdego ranka z tymi samymi problemami, ale być posadzonym na wysokościach z Nim, Ef.1:20-21.

To się stanie normą w kościele Bożym, i świat się w nim nie ostoi. Realność zmartwychwstałych dzieci Bożych będzie taka, że nie zostanie już nic z Laodycejskiego kościoła, i nikt nie będzie pisał o letniości i martwocie.

I ten czas już nadchodzi. Nie przegapcie tych znaków!

Kiedy w 1995 roku nasza Wspólnota rodziła się, zacząłem zgłębiać stan wspólnot Mesjańskich na świecie i uświadomiłem sobie, że nie mieliśmy żadnych wzorców.

Ale żyjemy w prawidłowym miejscu i w prawidłowym czasie, i już znaleźliśmy się w centrum Bożej uwagi.

Bóg bierze to co nieznaczne  i czyni z tego to, co chce, jeśli to nieznaczne poddaje się Jemu. Choćby  z wysiłkiem, ze skrzypieniem, ale poddaje się.

Jeśli usłyszycie, że ktoś z ludzi przywłaszcza sobie Chwałę należną Bogu i wywyższa siebie – to nie jest wam z nim po drodze. Proroctwo o czasach ostatecznych ( opisane w Księdze Izajasza), mówi, że kiedy rzeki Bożej obecności rozleją się po całej ziemi, i wszyscy będą mogli zanurzyć się w Jego Chwale, tylko Imię Boga będzie wywyższane i czczone po całej Ziemi i żadne inne imię nie będzie z Nim konkurować.

Teraz, kiedy tajemnica Izraela odsłania się, widzimy wyjątkowe działanie Boga –scalające rodzinę.

Kościół się oddzielił i zmonopolizował tytuł ludu Bożego. Wtedy Bóg nie mógł wylać tego, co przygotował dla całej Swojej rodziny.  Królestwo Boże jest w was i pośród was. Kiedy ty triumfujesz  i przeżywasz Królestwo Boże wewnątrz siebie, nie zapominaj podzielić się tym z innymi, którzy jeszcze w ogóle nie znają Bożej miłości. Rodzina Boża odnawia się na naszych oczach i pośród nas.  Dwa główne człony Ciała Mesjasza : kościół ze wszystkich narodów i Izrael.

Dobrze jest pomagać Żydom przenieść się do ich Ziemi , ale najważniejsze jest to – aby ich dusza była wyrwana z piekła. Pomóc im spotkać się z Ojcem, przeżyć i przyjąć Nowe Przymierze.

Ogień, który płonął w sercach wielkich proroków, w sercu Mojżesza, Dawida, zacznie rozpalać się w naszych sercach. Zrozumiecie, dlaczego ten ogień był tak palący w ich sercach.

Zaczniecie rozumieć, co się działo z Tymi bohaterami, zaczniecie rozumieć pragnienie Najważniejszego  Żyda.

Umierając na krzyżu, Jeszua pragnął nie wina, nie wody, których odmówił, ale spotkać się znów z Ojcem.  To jest to – czego On pragnął – powrotu do Boga, przywrócenia jedności z Nim, jedności przerwanej ze względu na nas.

Zrozumcie, walczę nie o swoją służbę, a o Boże Słowo. Przyjmijcie to słowo, takie jakie ono jest, pozwólcie Bogu użyć was do przywrócenia pełni Kościołowi, żeby Bóg mógł wylać Swoją łaskę na Kościół, na narody, które nie znają Boga, i wreszcie na Izrael, który cierpi  i pragnie, który sam nie rozumie dlaczego cierpi  i czego pragnie.

Słowo mówi„Kiedy przyniesiesz Bogu w ofierze chwałę – spełnij Jemu śluby swoje”

Kiedy przyniesiesz Bogu jako ofiarę chwałę, rozrywając swoje serce, aby Imię Boże było wywyższone ponad wszystkie inne imiona, wtedy będziesz wiedzieć, jak wypełnić to, co wiele razy obiecywałeś Bogu, ale nie byłeś w stanie wypełnić. Wtedy każda twoja ofiara stanie się ofiarą dla Niego, a nie dla wywyższenia twojego imienia.

Po wykładzie Borys Grisenko  poprosił wszystkich aby sprawdzili stan swojego zdrowia, i aby podnieśli ręce ci wszyscy, kto otrzymał jakiekolwiek uzdrowienie w czasie wykładu. Około 30 % osób podniosło ręce i chwaliło Boga dziękując za swoje uzdrowienie.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.