Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť 2.)

Опубликовано в Slovo rabína

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Hozeáš 6:2 „Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred Jeho tvárou.“

Veľmi dôležité a neobyčajné proroctvo prorokov Izraela. Je zrejmé, že reč nie je o dvoch obyčajných dňoch. Keď si spomenieme, že pre Boha je „tisíc rokov, ako jeden deň“, tak toto proroctvo sa začína prejavovať. Žijeme na začiatku 3.tisícročia po vzkriesení Mesiáša, keď nastáva práve toto obnovenie. A toto hebrejské slovo povstať znamená „obnoviť“, „zdvihnúť“, a to znamená „vzkriesiť z mŕtvych".

Toto je veľmi vážne zasľúbenie, a pomáha nám zorientovať sa, v akom čase žijeme. Pomáha nám uvidieť, ako veľmi je tento čas dôležitý a kľúčový pre Boha. Pomáha nám vyjasniť si: aké je naše miesto v Jeho, bez zveličovania, veľkých plánoch na tento čas? Pochopiť: prečo sú vlastne potrebné takéto modlitebné, hebrejské mesiánske retríty? Biblické proroctvá nám odhaľujú tento záves a dávajú kľúč k otvoreniu duchovných dverí.

7. Exodus 15:17-18 „Dovedieš ich a zasadíš ich na vrchu svojho dedičstva, na pevnom mieste, ktoré si pripravil nato aby si tam býval, ó, Hospodine! V svätyni, ó, Pane, ktorú postavia tvoje ruky. Hospodin bude kraľovať na veky vekov.“

Komentáre Borisa Grisenka. Keď Hebreji prešli cez Červené more, uvideli zvyšky veľkej armády a zaspievali víťaznú pieseň. V tejto víťaznej piesni sú veľmi zaujímavé slová. Kde bude Pán kraľovať naveky a navždy? Na samotnej hore v Jeruzaleme. To znamená, aj keby tam čokoľvek bolo, Pán určil toto miesto pre to, aby tam a odtiaľ po celej zemi kraľoval na veky vekov. A o tom bola Mojžišova pieseň. A akú pieseň budú spievať vykúpení v Nebeskom Jeruzaleme? Práve túto pieseň Mojžišovu!

Zjavenie Jána 15:3 „a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“

8. Joel 3:2-3: „zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili.“

Komentár Borisa Grisenka. Toto proroctvo ešte nie je celkom naplnené. Boh koná tak, že všetky národy prídu proti Božiemu ľudu, a prídu pre to, aby zmazali ľud Boží z tejto zeme. A hľa, keď prídu, očakávajúc konečné víťazstvo, stane sa niečo neuveriteľné a strašné. Sám Boh vystúpi za Svoj ľud a vykoná súd. Zdalo by sa, že už-už bude záverečný súd nad Izraelom, a už-už záverečný trest postihne bývalý Boží ľud. Mnohí si to aj budú myslieť, a ja si myslím, že sa toho zúčastní aj nemálo kresťanov, pretože je napísané „všetky národy“. Oni budú úprimne veriť, že je s Izraelom koniec, a teraz je Božia cirkev pravým Izraelom.

Pamätáte sa, že na prackách opaskov Wehrmachtu boli napísané tieto slová: „Boh s nami“. A tí, ktorí pôjdu proti Izraelu, budú veriť, že vykonávajú súd a rozsudok Boží – „konečné riešenie židovskej otázky“.

No, v poslednom momente sa všetko obráti, a Boh zasiahne za svoj ľud tak, že sa to ukáže ako strašný súd nad tými národmi, ktoré nepôjdu do svojej zeme. Toto je veľmi vážne proroctvo, veľmi strašné a uskutoční sa presne.

9. Izaiáš 11:10-12: „A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva. A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobyl ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra a z Egypta, z Patrosa a z Etiopie, z Élama a zo Sineára z Chamatu a z ostrovov mora. A vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných Izraelových a rozptýlené Júdove zhromaždí od štyroch strán zeme.“

Odkiaľ zhromaždí Hospodin „zahnaných Izraelových?“ Zo štyroch koncov zeme. Znamená to, že Hebreji budú rozptýlení po celej tvári zeme, zo severu na juh. A tu Boh zasľubuje, že zhromaždí „rozptýlených Júdových“ zo štyroch koncov zeme - z celej zeme. V tomto proroctve je ešte jeden zaujímavý moment.

Izaiáš 11:10: „A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.“

„Koreň Izaiho" - to je koreň Davidov. Syn Dávida, Syna Izaiho - je Mesiáš Izraela. Je napísané, že k Nemu sa obrátia národy. Ale veď národy sa začali obracať už od 1. storočia, a boli časy, keď prevažná väčšina národov
sa pokladala za kresťanov. No tu sú nuansy. Tu sa nehovorí proste o obrátení sa k Ježišovi Kristovi, ale k hebrejskému Mesiášovi, Ktorý je koreň Izaiho.

Keď si vezmeme Sidur (hebejský modlitebník), uvidíte v ňom modlitby, ktoré povolávajú Boha Izraela, aby konečne poslal Syna Dávida, potomka Izaiho. Myslí sa nie osoba kráľa Dávida, ale Mašiach ben David.

Táto formulácia, týkajúca sa Izaiho, hovorí, že národy spoznajú v svojom Spasiteľovi hebrejského Kráľa, hebrejského Mašiacha. A obrátia sa k Nemu v novom, skutočne biblickom, hebrejskom zmysle. A iba vtedy Jeho „pokoj bude slávou“, a len vtedy sa zjaví skutočný odpočinok, o ktorom sa hovorí v 4. kapitole Listu k mesiánskym Hebrejom.

A tu sa myslí nie len kalendárny deň týždňa, ale sobotenie príde na celé Telo Mesiáša. A cez Telo Mesiáša - pre celý Izrael, pretože Izrael uvidí v premenenej cirkvi, v Tele Mesiáša zo všetkých národov, tú plnosť, skrze ktorú bude Izrael spasený. (Rimanom 11:25)

Pretože po 25.verši nasleduje verš 26, kde sa hovorí: „a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosť od Jákoba.“

Vráťme k proroctvu z 11. kapitoly Izaiáša. A keď sa toto všetko stane, čo Boh urobí s rozptýlenými Judskými?
Izaiáš 11:12 „A vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných Izraelových a rozptýlených Júdových zhromaždí od štyroch strán zeme.“

To znamená, že všetky rabínske výroky ignorujú proroctvá, ktoré hovoria, že samotný Izrael sa nevráti. On sa sám o sebe nielen vráti k Bohu, ale aj do svojej vlastnej zeme, a nevráti sa bez uverivších a Bohu verných pohanov.

10. Rimanom 11:25-26 "Lebo nechcem bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba."

Jedno z najhlavnejších tajomstiev: V Izraeli došlo k odstúpeniu, no len do času, nie navždy.

A všetci kresťanskí teológovia, všetci cirkevní činitelia, keď učia, že odpadnutie Izraela je navždy, tak nie sú nič iné ako falošní učitelia. Každý, kto tak učí - ide proti nie jednému miestu Písma, ale proti stovkám miest Písma a snaží sa týmto spôsobom, priamo alebo nepriamo vyvrátiť vernosť Boha Izraela. Ale ak je Boh neverný národu, ktorý nazval „Svojím“, tak nie je verný nikomu! Boh nikdy nezruší stovky Svojich proroctiev a zasľúbení preto, aby ulahodil antisemitom!

Odstúpenie väčšiny Hebrejov sa blíži ku koncu a prichádza čas, keď sa toto odstúpenie skončí. Čo znamená „odstúpenie sa skončí“? Apoštol Pavol o tom píše: vždy sa zachoval a zachováva ostatok Bohu verných Hebrejov. Úplne jasné je, že sa tu nemyslí, že odpadnutie skončí a nejakí Hebreji uveria. V tejto kapitole je napísané, že vždy sú a boli Hebreji, ktorí veria v Svojho Spasiteľa.

Reč je o inom. Väčšina Hebrejov neverí, a práve tento čas odpadlíctva a nevery väčšiny sa istotne skončí. To znamená, že väčšina Hebrejov uverí.

No nielen to, že väčšina uverí a obráti sa k hebrejskému Ješuovi, uvidia v Ňom svojho Pána, Spasiteľa a Kráľa, - ďalej rabín Saul vysvetľuje, kedy sa toto odpadnutie skončí, a vo všetkých obvyklých prekladoch sa hovorí: „keď vojde plný počet pohanov“. Ale to je nesprávny preklad. Pretože v origináli je napísané: „keď vojde (alebo príde) plnosť národov“.

Čo znamená „plnosť národov“? V 1. kapitole Listu Efežanom je napísané, že Ješua uskutočnil spasenie, vstal z mŕtvych a vzniesol sa nad všetky vrchnosti a mocnosti, nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A On sa stal Hlavou Cirkvi, ktorá je „plnosťou Napĺňajúceho“, všetko vo všetkom! Pravdaže, duchovne sa cirkev stala plnosťou, pretože Ješua pre to dokonal všetko. Ale v skutočnosti sa stala cirkev tou „plnosťou Napĺňajúceho všetko vo všetkom“? Nie. Toto ešte nikdy nebolo v celej histórii cirkvi. Ale to sa stane! A keď sa to stane, tak nielen väčšina Hebrejov, ale ďalej je napísané: „A tak (takým spôsobom, skrze to) bude celý Izrael spasený“
(Rimanom 11:26a)

(с) Boris Grisenko, letný modlitebný retrít KEMO 2017


 Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť I.)

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.