Šalom ako Božia celistvosť a plnosť (3. časť)

Опубликовано в Slovo rabína

shalom fleece

Slovo „brachot“ neoznačuje púhe požehnania, ale požehnania, ktoré sa rozmnožujú, rastú, stávajú sa prameňom a semenom pre nové požehnania.

Požehnania prichádzajú k tým, ktorí sejú a neľutujú, ktorí sa radujú a veselia, slávia víťazstvo nad chudobou, telom, okolnosťami a pod. No je dôležité pamätať na to, že ovocie našej obetavosti, našej spravodlivosti pestuje Boh. Iba vďaka Nemu sme schopní siať stále viac a viac. Preto je potrebné úplne sa podriadiť Bohu a vzdať sa pred Božou láskou. Plnosť Božích požehnaní sa zjavuje pre tých, ktorí sú otvorení pre radostné dávanie. Avtarkia (gr.) je stav vnútorného šalomu, kedy sa ponárame do pravého Boha, kedy nie sme závislí od vonkajších okolností, kedy nás tieto okolnosti netrhajú na rôzne strany, kedy sme spokojní s naším Pánom, spočívame na hrudi Otca. Keď konáme týmto spôsobom, môžeme vytvárať šalom spolu s Ním. Tí, ktorí tak žijú budú žať ešte aj také požehnania s ktorými nerátali a ktoré dokonca ani neočakávali.

My sme nové stvorenie a patríme Ješuovi, iba On je náš Boh! Zdroj plnosti šalomu je v nás, v našom vnútornom človeku. Nič nás nemôže vytlačiť, rozptýliť alebo uniesť zo šalomu. Nemusíme sa báť toho, čo sa pokúša rozptýliť nás z Božieho šalomu, pretože našou ochranou je Pán. Už dnes máme žiť v šalome bez toho, aby sme sa museli prebíjať. Máme v ňom zotrvávať neustále, v akýchkoľvek okolnostiach, pretože Pán už urobil všetko preto, aby sme dosiahli plnosť šalomu a požehnaní. V tejto Božej vízii sa musíme utvrdzovať – stále a všade byť ponorení do nášho vnútorného človeka, stále sa nachádzať v šalome, aby sme boli pripravení na každé dobré dielo. Naše nové schopnosti radovať sa, vidieť potreby ľudí a nové možnosti ako im poslúžiť znamenajú, že spočívame v Bohu, že sme v šalome. Keď nie sme bohatí na dobré skutky, znamená to, že nie sme v šalome. Je dôležité siať do Ducha, do Božieho kráľovstva – vtedy nám bude Boh udeľovať všetko nevyhnutné, dávať stále viac, aby ukázal svoju lásku k nám, pre svoju slávu.

Z pohľadu hebrejskej Biblie náš život nemá byť rozdelený na izolované časti. Hebrejský biblický prístup je prístup šalomu: celistvý prístup, prístup svätej celistvosti a plnosti. Boh nám chce udeliť plnosť toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. Dnešný svet je zatiaľ plný rozdelenia, vojen, vrážd, sporov. Avšak takto to nebude stále – starý svet zhorí a nový sa zjaví v Božom šalome. Avšak už dnes musíme žiť tak, aby keď sa On zjaví, našiel nás nepoškvrnenými a bezúhonnými, bez vady, trhlín v celistvosti života s Pánom - v šalome.

Bez ohľadu na to, aká je dôležitá naša služba, táto služba nesmie byť oddelená od nášho ostatného života (celý náš život má vplyv na službu a služba má vplyv na zbytok života). Inak z našej služby bude odchádzať život, bude postrádať živú silu, tečúcu rieku milosti, ktorou sa naplňujú tí, ktorí sa nachádzajú v šalome. Takáto formálna služba je odsúdená na fiasko. Žiaden profesionalizmus v službe nie je schopný priviesť do plnosti šalomu a Božích požehnaní. Je potrebné milovať Boha Izraela, vyvolený Boží národ – vtedy vo všetkom pôsobí Boh a naše rôzne návyky, poznanie, schopnosti sa menia na nástroje Božej lásky. Keď získavame profesionálne poznatky, skúsenosti, prekvitáme v láske, vtedy sa spájajú v jeden Boží prúd. Keď Boží potok spája všetko v našom živote v jednu Božiu slávu, vtedy sme v Jeho očiach ako tí, ktorí dosiahli plnosť (dokonca nehľadiac na to, že sa to ešte nenaplnilo). Pravé Božie deti majú obnovovať Boží šalom v svojom živote, v svojej duši, majú pomáhať v tejto veci svojím bratom a sestrám – vtedy Boží šalom začína pokrývať všetky sféry nášho života.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.