Ješua – prvotina Božieho kráľovstva

Опубликовано в Slovo rabína

79430854 large 1421 kopiya

Ješua je OSOBNOSŤ: ľudská, Božská, židovská. A táto židovská črta Jeho osobnosti sa prejavuje vo všetkom - v jeho narodení, predurčení, službe.

Porodila ho chudobná židovská dievčina Miriam v izraelskom meste Betlehem. Chrám v Jeruzaleme nazýval domom svojho Otca. Vyzeral ako jednoduchý galilejčan, no prejavil sa ako Veľký Naozajstný Žid! Bol poslaný pre spasenie oviec domu Izraela, ktoré boli zahynuli. Slúžil židom, hovoril a konal ako naozajstný žid! Toto jeho špecifické, pôvodné židovstvo videli všetci - židia aj nežidia. Dôležitým momentom jeho pozemskej služby je to, že sa zúčastňoval na všetkých židovských sviatkoch. Historická cirkev sa pousilovala zastrieť židovstvo Spasiteľa. Aj v dnešnej dobe u väčšiny veriacich židovstvo Ješuu vyvoláva nepochopenie, oni ho robia neosobným. Milióny kresťanov sa domnievajú, že Ješua bol židom, avšak po zmŕtvychvstaní (nanebovstúpení) ním prestal byť, že už viacej nemá nič spoločné so svojím národom. Týmto priamo negujú Božie Slovo. Nový Zákon je plný dôkazov jeho pretrvávajúceho židovstva. Ješua je "Lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov", židovský Mesiáš. On je Paschálny vykupiteľ celého sveta, Paschálny (resp. veľkonočný) Baránok všetkých ľudí, no predovšetkým je určený pre židov. On je Kráľom všetkých ľudí, no predovšetkým, ako prorokoval Miriam Archanjel Gabriel, je kráľom Izraela na veky vekov a jeho kráľovstvu nebude konca.

Presnejší preklad verša 1kor 15:20 nie je "prvorodený zo zosnulých", ale "prvotina". Ješua sa stal prvotinou vzkriesenia, prvotinou Božieho Kráľovstva a týmto dal nádej všetkým, ktorí ho prijali ako svojho Kráľa Mesiáša, Spasiteľa, Vykupiteľa - že oni tiež vstanú z mŕtvych.

Jedným zo znakov toho, že žijeme v posledných časoch je to, že dnes sa svetlo mesiáša rozprestiera dokonca aj na tých, ktorí ešte nevedia, že ich Mesiáš už prišiel a tým otvoril slobodný prístup do Nebeskej svätyne. Medzi nábožnými židmi je stále rozšírenejší zvyk v posledný deň sviatku Pesach praktizovať špeciálne Pashálne stolovanie - tzv. seder Mesiáša. Veria, že svetlo Mesiáša sa s osobitnou silou zjavuje počas posledných dvoch dní sviatku Pesach - dni zväčšujúcej sa radosti mesiáša. Znamením posledných časov je stále zväčšujúca sa túžba v Izraelskom národe - túžba po skutočnom Pesachu, potreba Paschálneho Baránka, vzrastajúce utrpenie spôsobené tým, že ho nieto. Židia začínajú chápať, že bez Mesiáša nemajú naozajstný Pesach; že tie najdôslednejšie Paschálne sedery – aj keď bez paschálnej obete a Afikoman2) poukazujú práve na Paschálneho Baránka. A táto interpretácia sa šíri medzi nábožnými židmi stále viac a viac. Vychádzajúc z toho, naša rozumná služba Bohu a ľuďom spočíva v tom, že máme byť nie iba Božími deťmi, ale poslami posledných časov – niesť Evanjelium, ponajprv ovciam Izraela, ktoré zablúdili a takisto zjavovať všetkým veriacim špecifické, pôvodné židovstvo Ješuu, Jeho prvoradé predurčenie pre Izrael.

1) prvotina v zmysle prvého ovocia
2) časť z prostriedku nekvaseného chleba, ktorú zabaľujú do servítky a schovávajú

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.